Právo v mediaci

Kurz Právo v mediaci je unikátní specializovaný a    praktický kurz, zabývající se podstatnými právními tématy praxe zapsaného i nezapsaného mediátora.

1910

Právo v mediaci (16 hodin kurzu) | 19. – 20.10.2024

19.10. 2024 09:00 - 20.10. 2024Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Cena kurzu: 6 900,-Kč
1412

Právo v mediaci (16 hodin kurzu) | 14. – 15.12.2024

14.12. 2024 09:00 - 15.12. 2024Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Cena kurzu: 6 900,-Kč

Vstupní předpoklady

 • výcvik je určen pro všechny, kdo se chtějí vyznat v právní džungli mediace
 • základní znalost o mediaci
 • základní znalost agendy mediátora
 • základní znalost práva

Co kurzem získáte

 • 16 hodin praktického právního kurzu
 • budete rozumět právním aspektům mediace
 • budete znát agendu mediátora
 • budete zorientováni v právních znalostech mediace
 • získáte 6 vzorových dokumentů pro vaši profesi mediátora

Zakončení kurzu

 • na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování výcviku

Propozice kurzu

Časové rozmezí:Dva dny, 9:00 - 16:30
Místo konání:Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Garantem výcviku:je Ing. Kateřina Bělková, koučka, zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka. facilitátorka, expertka na komunikaci a vyjednávání

Propozice kurzu

ÚVOD

 • Co je právo – historie, pojem, význam
 • Dělení práva na soukromé a veřejné
 • Dělení práva na hmotné a procesní
 • Prameny práva – právní řád
 • Právní normy upravující mediaci

ZÁKON O MEDIACI

 • Zapsaný a nezapsaný mediátor
 • Zahájení mediace - smlouva o provedení mediace, její podstatné náležitosti
 • Základní zásady mediace – dobrovolnost, nestrannost, mlčenlivost
 • Účinky smlouvy o provedení mediace
 • Způsoby ukončení mediace, odmítnutí mediace
 • Oddělené jednání
 • Účast dalších osob na mediaci – ko-mediátoři, právní zástupci, tlumočníci, atd.
 • Mediační dohoda – náležitosti, struktura, účinky mediační dohody, mediační zápis
 • První setkání s mediátorem
 • Mediační doložka
 • Podmínky zápisu do seznamu mediátorů
 • Zkouška zapsaného mediátora
 • Dohled na činností mediátora, přestupky a kárná odpovědnost mediátora
 • Mediační spis

PRÁVO PROCESNÍ – SROVNÁNÍ SOUDNÍHO PROCESU A MEDIACE

 • Civilní řízení sporné dle občanského soudního řádu
 • Soustava soudů, obsazení soudu (senát, samosoudce)
 • Řízení nalézací – zahájení řízení, pravomoc a příslušnost soudů, soudní poplatek, průběh řízení, náklady řízení, prétorský a soudní smír
 • Opravné prostředky, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
 • Exekuční titul
 • Řízení vykonávací
 • Předběžná opatření
 • Civilní řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních

PRÁVO HMOTNÉ – INSTITUTY ŘEŠENÉ V MEDIACI

 • Úprava uvedená v občanském zákoníku
 • Obecné – osoby, věci
 • Práva věcná – vlastnictví, spoluvlastnictví, práva k věcem cizím, katastr nemovitostí
 • Rodinné právo – rozvod, SJM, formy péče, rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost
 • Dědické právo – pořízení pro případ smrti, dědění ze zákona, dědická dohoda
 • Práva závazková – dělení závazků, smlouva, promlčení a prekluze, (stavení lhůt dle §647 OZ), jednotlivé smluvní typy
 • Pracovní právo – způsoby ukončení pracovního poměru