PRŮBĚH MEDIACE

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka


Uvažujete o mediaci a nevíte, co od mediace očekávat? Odpovědi naleznete v následujících řádcích.

Pro domluvení konzultace / mediace nás kontaktujte nejlépe e-mailem, případně telefonicky. Sdělte nám,prosím, kontakty na všechny strany, které se budou mediace účastnit.

"O mediaci můžete požádat sami nebo ji můžete zahájit poté co  absolvujete tzv. první setkání s mediátorem, které vám nařídí soud či OSPOD "

Následně vám bude nabídnut termín konzultace / mediace, který pro vás bude rezervován 48 hodin.

Na úvodní konzultaci s vámi mediátor probere nejen celkově vaši situaci, ale vysvětlí vám také:

dobrovolnost mediace

Dobrovolné je nejen rozhodnutí stran o vstoupení do mediace, ale také to, zda v mediaci setrvají. Účastníci mediace mohou kdykoliv mediaci přerušit či ukončit. V mediace není nikdo do ničeho nucen.

principy mediace

NESTRANNOST – mediátor je vždy nezaujatý a nestranný. Strany, které přicházejí, nezná, a na začátku mediace má tudíž jen rámcové povědomí o tématu, se kterým strany přicházejí. VYVÁŽENOST – mediátor rovnoměrně zapojuje strany do procesu řešení. NEUTRALITA – mediátor respektuje postoje a návrhy stran a neprosazuje svoje vlastní. NEZÁVISLOST – mediátor není finančně, psychicky nebo vztahově propojen se žádnou stranou.

pravidla mediace

Mediátor je zodpovědný za proces mediace a účastníci za výsledek, ke kterému vás zkušený mediátor dovede. Na začátku mediace mluví vždy každá strana k mediátorovi zvlášť a v této fázi je důležité neskákat si do řeči a respektovat čas druhé strany. Pro průběh mediace je velice důležité dodržovat pravidla slušného chování.

důvěrnost | mlčenlivost mediátora a mlčenlivost Vaše

Mediátor je vázán mlčenlivostí, veškeré informace, které zazní v průběhu mediace, jsou důvěrné, stejně tak všechny písemnosti týkající se mediace. Zprostit mlčenlivosti mohou mediátora pouze všechny strany konfliktu. Strany se zavazují k mlčenlivosti ujednáním uvedeným ve smlouvě o provedení mediace, a to zpravidla pod sankcí smluvní pokuty.

délka mediačního setkání

Délka mediačního setkání bývá obvykle 3 hodiny. Bývá obvyklé, že na absolvování konzultace s mediátorem a podepsání smlouvy o provedení mediace, ihned navazuje mediační setkání. Proto si prosím vyhraďte dostatek nerušeného času.

cena mediačního setkání

Pro více informací o ceně za započatou hodinu mediace se informujte na stránce "Ceník".

průběh mediace

Po podpisu smlouvy o provedení mediace, kterou se mediace zahajuje, mají strany střídavě prostor ke sdělení toho, co se mezi stranami událo, a co je pro ně ve věci, kvůli které přichází, podstatné. Mediátor z těchto projevů stran zjišťuje veškeré relevantní informace (to, že na začátku žádné informace nemá, je projevem výše uvedené zásady nestrannosti). Ze sdělených informací vykrystalizuje v průběhu mediace předmět jednání, tedy téma, ke kterému je následně hledáno řešení, které je smysluplné pro všechny strany. Nalezené řešení je (zpravidla mediátorem) vtěleno do mediační dohody.

oddělené jednání

Obecně platí zásada, že se jedná za přítomnosti všech stran a mediátora. V případě potřeby (na návrh mediátora či kterékoli strany) může mediátor jednat i odděleně, a to stejný časový úsek s každou ze stran. Principy a pravidla mediace jsou i v případě odděleného jednání zachovány.

mediační dohoda

Písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

Rozhodnete-li se vaši věc řešit institutem mediace, bude s vámi následně sepsaná tzv. smlouva o provedení mediace. Po podpisu smlouvy následuje samotná mediace.

"Mediátor je povinen podle zákona o mediaci zachovávat absolutní mlčenlivost"

Cena mediace je rozdělena rovným dílem mezi zúčastněné strany.

V rámci samotné mediace dostane každá strana dostatečný prostor se nerušeně vyjádřit (první dostane prostor zpravidla ten, kdo mediaci inicioval). Nezávislý pohled a unikátní techniky mediátora vám pomohou najít nová řešení přijatelná pro všechny strany.

"Zahájením mediace se staví promlčecí lhůty, které mohou mít strany k uplatnění svých práv u soudu"

„Zahájením mediace není dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.“

Délka a četnost sezení s mediátorem záleží na komplikovanosti případu. Obvyklá délka sezení jsou 3 hodiny, nejčastěji v maximálně 3 setkání. Počet mediačních setkání se odvíjí od složitosti a komplexnosti vašeho případu. 

Výstupem mediace je tzv. mediační dohoda, kterou odsouhlasí a podepíšou všechny strany.