PRVNÍ SETKÁNÍ SE ZAPSANÝM MEDIÁTOREM

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka


"Soud nebo  OSPOD vám může nařídit tzv. první setkání se zapsaným mediátorem"

  • v průběhu prvního setkání se zapsaným mediátorem získáte informace o tom, co je mediace, jak mediace probíhá a jak vám může pomoci
  • dozvíte se zásady a principy mediace (dobrovolnost, důvěrnost, mlčenlivost, nestrannost mediátora)
  • mediátor je povinen podle zákona o mediaci zachovávat absolutní mlčenlivost už v průběhu prvního setkání

"Vaše účast na nařízeném prvním setkání se zapsaným mediátorem je předpokladem pro přiznání plné výše náhrady nákladů řízení"

"Pokud strany mediátora nekontaktují, a z tohoto důvodu se první setkání se zapsaným mediátorem neuskuteční, vystavují se riziku, že jim v soudním řízení nebudou přiznány náklady řízení, ač by jinak přiznány byly."

Co je dobré vědět, nežli přijdete na nařízené první setkání se zapsaným mediátorem

Kdo má povinnost kontaktovat ustanoveného zapsaného mediátora?

Jako účastník řízení byste měl kontaktovat neodkladně od doručení usnesení ustanoveného zapsaného mediátora. Někdy můžete mít ve svém usnesení i konkrétní maximální lhůtu k jeho kontaktování. Pokud strany mediátora nekontaktují, a z tohoto důvodu se setkání se zapsaným mediátorem neuskuteční, vystavují se riziku, že jim v soudním řízení nebudou přiznány náklady řízení, ač by jinak přiznány byly.

Jak dlouho trvá nařízené první setkání se zapsaným mediátorem?

Trvání nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem může být maximálně do 3 hodin pro všechny účastníky řízení. Běžně tato doba bývá, ale kratší, jedná se o informativní a motivační schůzku, kde se seznámíte s procesem mediace, rolí mediátora a osobou ustanoveného mediátora. Může se klidně stát, že s případným budoucím dobrovolným procesem mediace souhlasíte, ale zvolíte si úplně jiného mediátora, na což máte plné právo. Doporučujeme vám vyhradit si alespoň 3 hodiny tak, abyste mohli v případě pozitivního rozhodnutí se (všech účastníků), volně pokračovat mediací samotnou.

Kolik zaplatím za nařízené první setkání?

Cena za každou započatou hodinu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., činí 400,-Kč za každou započatou hodinu, a je stranami hrazena rovným dílem. Po zahájení mediace (tj. po uzavření smlouvy o provedení mediace) je hrazena smluvní cena za každou započatou hodinu, a to rovným dílem, nedohodnou-li se strany jinak.

Jsem účastník osvobozený od soudních poplatků?

Za účastníka osvobozeného od soudních poplatků hradí podle § 140 odst. 3 o.s.ř. odměnu zapsanému mediátorovi za nařízené první setkání stát.

Musím osobně přijít na nařízené první setkání se zapsaným mediátorem?

Jako účastník nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem se musíte OSOBNĚ dostavit na toto jednání. Spoluúčast vašeho právního zástupce je možná, ale nelze jím zcela nahradit vaši účast. V případě právnických osob je třeba zajistit účast jejich statutárních orgánů oprávněných za právnickou osobu jednat, případně pověřených zaměstnanců s osobní znalostí řešené záležitosti, vybavených plnou mocí pro účely setkání s mediátorem a mediačního jednání.

Jaký je výsledek nařízeného prvního setkání?

Na konci nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem se účastníci dohodnou zdali chtějí pokračovat mediací, či nikoliv. V obou případech jim zapsaný mediátor vystaví tzv. potvrzení "o účasti na prvním setkání se zapsaným mediátorem" (tím mohou strany prokázat splnění povinnosti nařízené soudem případně OSPODem). Dohodnete-li si vaši věc řešit mediací, společně s mediátorem projdete návrh smlouvy o provedení mediace, kterou si následně odsouhlasíte a podepíšete. Podpisem smlouvy o provedení mediace je mediace zahájena. První mediační jednání obvykle navazuje na absolvované první setkání s mediátorem.

Promlčecí lhůta

Zahájením mediace (tj. podpisem smlouvy o provedení mediace) se staví promlčecí lhůty, které mohou mít strany k uplatnění svých práv u soudu.

Kontaktujte svého zapsaného mediátora