VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění vydává Ing. Kateřina Bělková, místo podnikání Na Pěšinách 96/29, 18200 Praha - Kobylisy, IČO 74469223  (dále jen „Poskytovatel“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z objednávky mezi Poskytovatelem a Klientem.

1.2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u Poskytovatele objednala výcvik.

1.3. Výcvikem se pro účely těchto VOP rozumí výcviky, vzdělávací akce, workshopy a jiné služby dle nabídky Poskytovatele.

1.4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá objednávkou s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ

2.1. Přihlášky přijímáme elektronicky přes webové stránky https://katerinabelkova.eu/ prostřednictvím objednávkového formuláře.

2.2. Objednávka mezi Poskytovatelem a Klientem nabývá platnosti okamžikem, kdy Poskytovatel potvrdí Klientovu přihlášku a účinnosti okamžikem odesláním objednávky Klientem za příslušný výcvik.

2.3. Poskytovatel nejpozději do 3 pracovních dnů bude informovat, zda přihlášku potvrzuje či nikoli. Následně Poskytovatel zašle Klientovi fakturu / zálohovou fakturu na celou částku výcviku.

2.4. Místo ve výcviku má Klient závazně rezervováno po celé úhradě faktury / zálohové faktury.

2.5. Pokud Klient neuhradí fakturu / zálohovou fakturu do data splatnosti nebo se do tohoto data s Poskytovatelem nedohodne na jiném datu úhrady, bude Poskytovatelem jeho přihláška stornována.

2.6. Přihlášky se přijímají až do termínu uvedeného u každého výcviku resp.  vzdělávací akce. Termín přihlašování může být prodloužen. Pokud se chcete přihlásit po uvedeném termínu, kontaktujte nás předem telefonicky nebo e-mailem.

2.7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání objednávky. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením objednávky (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. STORNOVACÍ PODMÍNKY

3.1. Přihlášku na výcvik je možné bezplatně stornovat nejpozději 20 pracovních dnů před zahájením příslušného výcviku. Pokud Klient již provedl platbu, Poskytovatel vrátí platbu v plné výši zpět.

3.2. Poskytovatel je oprávněno účtovat Klientovi storno poplatky (Klient je povinen uhradit odstupné) při zrušení objednávky (rezervace) Klientem v níže uvedených případech:

0% z ceny výcviku: zrušení objednávky Klientem méně než 35 dní před zahájením výcviku.

50% z ceny výcviku: zrušení objednávky Klientem 34. - 14. dní před zahájením výcviku.

100% ceny výcviku: zrušení objednávky Klientem 13. - 1. den před zahájením, v den konání, v případě nedostavení se na výcvik.

Přesun na jiný termín je možný nejpozději 35 dní před zahájením objednaného termínu. Tento přesun je možné provést pouze jednou.

3.3. Po tomto termínu a v případě, že se Klient bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Částka za výcvik se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

3.4. Poskytovatel akceptuje náhradníka, pokud bude písemně nahlášen nejpozději v den předcházející dni zahájení výcviku.

IV. PODMÍNKY ÚČASTI

4.1. Poskytovatel má právo přibrat dalšího lektora k vedení výcviku, nebo pověřit vedením výcviku jiného lektora s příslušnou kvalifikací.

4.2. Na výcviku je vyžadována aktivní a iniciativní účast Klienta, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných jednání. Není možné akceptovat pouze pasivní účast bez plného zapojení.

4.3. V případě neúčasti Klienta na výcviku nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje Poskytovatel žádnou kompenzaci.

4.4.  V případě, že se Klient nemůže zúčastnit výcviku, či jeho části, ze zdravotních či hygienických důvodů, je Klient povinen nejpozději do 24 hodin poté, co se o důvodu, pro který se nezúčastní výcviku, či jeho části dozví, informovat Poskytovatele písemně, či e-mailem, a tento důvod Poskytovateli prokázat (zasláním potvrzení lékaře či hygienické stanice). V takovém případě Klient výcvik či jeho zbývající část absolvuje distančně, a to následujícím způsobem:  Poskytovatel zašle Klientovi na jeho e-mailovou adresu odkaz, na kterém bude výcvik či jeho zbývající část vysílán v reálném čase (tedy v čase, ve kterém bude výcvik, resp. jeho jednotlivé části reálně probíhat). Poskytovatel se zavazuje odeslat Klientovi odkaz dle předchozí věty nejpozději do 2 dnů ode dne, ve kterém mu byl Klientem oznámen, resp. prokázán důvod jeho neúčasti na výcviku.

4.5. Každý Klient, který absolvuje celý výcvik, má nárok na obdržení potvrzení o absolvování výcviku. Potvrzení Klient obdrží ihned po skončení výcviku. Pokud je výcvik akreditován, bude vydáno osvědčení včetně uvedení informace o akreditaci u příslušného orgánu.

4.6. Poskytovatel je oprávněn již ohlášený termín výcviku změnit či zrušit za těchto podmínek:

            a. ve lhůtě 30 dnů před zahájením výcviku je přihlášeno méně než šest osob,

            b. v případě onemocnění lektora.

4.7. Oznámení o změně termínu výcviku a stanovení termínu nového nebo zrušení termínu výcviku odešle Poskytovatel neprodleně všem Klientům přihlášeným na výcvik a uveřejní na webových stránkách. Klient může do tří dnů od změny termínu od objednávky odstoupit a přihlásit se na jiný termín výcviku nebo požádat o vrácení již uhrazené částky. V případě zrušení výcviku Poskytovatel uhrazenou částku vrátí. Poskytovatel nenese odpovědnost za Klientem uhrazené cestovní náklady či náklady sjednaného ubytování.

5. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

5.1. Platbu za výcvik lze provést:

 • bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, platební informace budou klientovi zaslány ve faktuře / zálohové faktuře na jeho emailovou adresu,
 • platební kartou (poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.)
  • Platba kartou je nejpoužívanější platební metoda. Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro. Průběh platby kartou je znázorněn zde >>
  • Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.:
   ComGate Payments, a.s.
   Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
   E-mail: platby-podpora@comgate.cz
   Tel: +420 228 224 267
 • zaměstnaneckým benefitním programem Benefit Plus
 • benefitními poukazy Edenred 
 • hotově v místě sídla Poskytovatele nebo v místě, kde je výcvik vykonáván (pouze v případě 1denních kurzů | výcviků).

5.2. Po obdržení požadované peněžní částky zašle Poskytovatel Klientovi e-mailové oznámení o přijetí platby.

5.3. Daňový doklad zašle Poskytovatel Klientovi po uhrazení celé částky za výcvik a to do jednoho pracovního dne od připsání celé částky na bankovní účet Poskytovatele.

5.4. Shora uvedený postup se přiměřeně použije i v případě, kdy za Klienta hradí tuto platbu jeho zaměstnavatel.

6. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

6.1. V případě, že Klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků výcviku či lektorů nebo bude závažným způsobem narušovat průběh výcviku a/nebo poruší-li kterékoliv ustanovení těchto VOP, má Poskytovatel právo od objednávky uzavřené s tímto Klientem odstoupit. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení uhrazené ceny. Současně tím není dotčena případná povinnost takového Klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

7. DORUČOVÁNÍ STRANÁM, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

7.1. Veškerá písemná komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření objednávky sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.

7.2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím Poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné objednávky nebo na sdělené kontaktní adresy.

8. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACI, KNOW-HOW A AUTORSKÝCH PRÁV POSKYTOVATELE

8.1.  Klient si je vědom skutečnosti, že obsah příslušného výcviku, způsob jeho vedení, jakékoli materiály, podklady, informace apod., které mu budou sděleny či předány při výcviku (dále jen „Plnění“) tvoří obchodní tajemství a/nebo know-how a/nebo autorské dílo jehož výhradním držitelem je Poskytovatel.

8.2. Klient je oprávněn užít Plnění, či jeho část pouze pro svou vlastní osobní potřebu. Je výslovně zakázáno, aby Klient kterékoliv Plnění či jeho část poskytl (nerozhodno, zda úplatně či bezplatně) bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele jakékoliv třetí osobě nebo kterékoliv Plnění či jeho část užil pro jakékoliv obchodní (komerční) účely.

8.3. Poruší-li Klient povinnost v odst. 2, tohoto článku, je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč za každé jednotlivé porušení. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tímto není dotčen; škoda se do smluvní pokuty nezapočítává.

9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

9.1. V případě uzavření objednávky distančním způsobem má Klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné objednávky bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná objednávka uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy Klient odeslal svou objednávku Poskytovateli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil).

9.2. Odstoupí-li Klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od objednávky, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od objednávky, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od Klienta v souvislosti s příslušnou objednávku obdržel.

9.3. V případě, že bylo před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od objednávky ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím výcviku započato, a to na základě žádosti Klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci Klient od této objednávky odstoupit.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

9.5. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.

10.2. Klient objednáním výcviku stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

10.3. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění objednávky, pro účely jednání o objednávce a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

10.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20.1.2022

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBINÁŘŮ | ON-LINE KURZŮ | VÝCVIKŮ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem služeb on-line výcviků serveru https://katerinabelkova.eu je Ing. Kateřina Bělková, místo podnikání Na Pěšinách 96/29, 18200 Praha – Kobylisy, IČO 74469223 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu | výcviku Poskytovatele.

2. PŘEDMĚT SLUŽBY

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k datovému video streamingu předpřipravených video lekcí a doprovodných souborů ve formátu PDF a Excel uložených na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line kurz | výcvik“) v rozsahu bodu 3.1.

2.2. Videa poskytována v rámci on-line kurzu | výcviku jsou dostupná pouze ve formě on-line streamingu dat ze serveru https://katerinabelkova.eu. Pro sledování on-line kurzu | výcviku je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. On-line kurz | výcvik není dostupný na médiích typu DVD, memorystick ani jej nejde stahovat do počítače pro pozdější sledování bez připojení k Internetu.

3. ROZSAH SLUŽBY

3.1. Uhrazením ceny on-line kurzu | výcviku získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu | výcviku Poskytovatele po dobu 365ti kalendářních dnů od zprovoznění přístupu Poskytovatelem (není-li v nabídce kurzu | výcviku uvedeno jinak).

3.2 Po uplynutí lhůty definované v bodě 3.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k on-line kurzu | výcviku. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mailovou adresu mediacnikancelar@katerinabelkova.eu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu |výcviku v časovém rozsahu definovaném článkem 3.

4.2. Uživatel se musí registrovat do členské sekce Poskytovatele. Registrace v členské sekci je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k webináři | on-line kurzu | výcviku.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 6 – Ochrana autorských práv.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu | výcviku do 5 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzovného od Uživatele na svůj účet.

5.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu | výcviku za předpokladu, že Uživatel bude porušovat kterékoliv ustanovení těchto podmínek, zejména čl. 6.

5.3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu | výcviku v následujících případech:

 • Jakékoliv video v rámci on-line kurzu | výcviku je Uživatelem zaznamenáváno na jiné médium nebo je Uživatelem pořizován video | audio či jiný digitální záznam.
 • Jakékoliv video v rámci on-line kurzu | výcviku je Uživatelem streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy, nebo šířeno dále.
 • Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video pocházející z on-line kurzu | výcviku Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.
 • Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí v rámci on-line kurzu | výcviku.

5.4. V případě nedostupnosti on-line kurzu |výcviku je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl on-line kurz | výcvik dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k on-line kurzu | výcvik přistupovat, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

6. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACí, KNOW-HOW A AUTORSKÝCH PRÁV POSKYTOVATELE

6.1. On-line kurz | výcvik či jeho jakákoliv část tvoří obchodní tajemství a/nebo know-how a/nebo se jedná o autorské dílo jehož výhradním držitelem je Poskytovatel.

6.2. Uživatel je oprávněn užít On-line kurz | výcvik, či jeho část pouze pro svou vlastní osobní potřebu. Je výslovně zakázáno, aby Uživatel On-line kurz | výcvik či jeho část poskytl (nerozhodno, zda úplatně či bezplatně) bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele jakékoliv třetí osobě nebo kterékoliv Plnění či jeho část užil pro jakékoliv obchodní (komerční) účely nebo aby On-line kurz | výcvik, či jeho část dále šířil jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

6.3. Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného za on-line kurz | výcvik s tím, že přístup a přehrávání on-line kurzu není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k on-line kurzu | výcviku spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání videa použito.

6.4. Uživatel souhlasí s tím, že každé přehrávané video v rámci on-line kurzu | výcviku je personalizované jménem Uživatele. To je zobrazeno v obrazu coby skoro neviditelný vodoznak a současně jako viditelná identifikace v pravém horním rohu videa. Součástí on-line kurzu | výcviku je i několik dalších personalizovaných prvků zcela skrytých v obrazu. Všechny zmíněné prvky jsou nedílnou součástí on-line kurzu |výcviku a v případě neoprávněného šíření on-line kurzu | výcviku mimo stránky Poskytovatele budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

6.5. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu | výcviku na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu | výcviku. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Poskytovatele a těmito smluvními podmínkami.

6.6. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu |výcviku umístěna.

6.7. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do členské sekce, skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu | výcviku. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

6.8. Ochrana autorských práv se vztahuje také na přílohy k jednotlivým kapitolám on-line kurzu |výcviku (ve formátu PDF, DOCS, XLS, atd.). Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

6.9 Poruší-li Uživatel kteroukoliv povinnost uvedenou v tomto článku 6, je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každé jednotlivé porušení. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tímto není dotčen; škoda se do smluvní pokuty nezapočítává.

7. PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUZE K ON-LINE KURZU |výcviku

7.1. Součástí on-line kurzu | výcviku může být uzavřená diskuse, je-li to zmíněno v nabídce on-line kurzu | výcviku.

7.2. Je-li k on-line kurzu | výcviku poskytován přístup do uzavřené diskuse, řídí se podmínky diskuze obecnými podmínkami diskuze.

7.3. Uživatel má právo na přístup do diskuze po dobu platnosti služby definované v bodě 3.1.

7.4. V případě porušení pravidla diskuse definované v bodě 7.2. má právo Poskytovatel kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze k on-line kurzu | výcviku.

7.5. Je-li v rámci služby on-line kurzu |výcviku provozováno uzavřené diskuzní fórum, vyhrazuje si Poskytovatel právo smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

7.6. Je-li v rámci služby on-line kurzu | výcviku provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

8. USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nikoliv pro potřeby firemní).

8.2. Je-li předmětem plnění objednávky dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od objednávky a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od objednávky.

8.3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z objednávky. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Poskytovatel, jako správce osobních údajů, zpracovává v rámci poskytnutí plnění objednávky ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující údaje Uživatele: jméno, příjmení, adresa, sídlo, e-mail, telefon (dále jen „Osobní údaje“). Poskytovatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, a dále pověření zpracovatelé, kterými jsou:

 • Smluvně pověřené subjekty, které se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů.
 • Smluvně pověřené subjekty, zajišťující vedení účetnictví.
 • Smluvně pověřené subjekty, které pro nás zajišťují technický provoz serveru.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

9.2. Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění z objednávky a dále za účelem evidence objednávky a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle objednávky, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

9.3. Na e-mailovou adresu vám budou Poskytovatelem zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v patičce e-mailu – odhlásit.

9.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle výše uvedeného nařízení máte právo:

 • požadovat po Poskytovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího,
 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

10.2. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů | výcviků Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům.

10.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

10.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu). Kontaktní adresa Poskytovatele: mediacnikancelar@katerinabelkova.cz.

10.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 21.1.2022

SKRYTÉ 2 bloky se starými obch. podmínkami !!!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění vydává Ing. Kateřina Bělková, Na pěšinách 96/29, 18200 Praha - Kobylisy, IČ 74469223 (dále jen „Poskytovatel“).

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.

2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u Poskytovatele objednala službu.

3. Kurzem se pro účely těchto VOP rozumí kurzy dle nabídky Poskytovatele.

4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

II. PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. Přihlášky přijímáme elektronicky přes webové stránky https://katerinabelkova.cz/objednat-skoleni/ prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

2. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel potvrdí Klientovu přihlášku.

3. Poskytovatel nejpozději do 3 pracovních dnů bude informovat, zda přihlášku potvrzuje či nikoli. Následně Poskytovatel zašle Klientovi fakturu / zálohovou fakturu na celou částku kurzovného.

4. Místo v kurzu má Klient závazně rezervováno po celé úhradě faktury / zálohové faktury.

5. Pokud Klient neuhradí fakturu / zálohovou fakturu do data splatnosti nebo se do tohoto data s Poskytovatelem nedohodne na jiném datu úhrady, bude Poskytovatelem jeho přihláška stornována.

6. Přihlášky se přijímají až do termínu uvedeného u každé vzdělávací akce. Termín přihlašování může být prodloužen. Pokud se chcete přihlásit po uvedeném termínu, kontaktujte nás předem telefonicky nebo e-mailem.

III. STORNOVACÍ PODMÍNKY

1. Přihlášku na kurz je možné bezplatně stornovat nejpozději 20 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud Klient již provedl platbu, Poskytovatel vrátí platbu v plné výši zpět.

2. Poskytovatel je oprávněno účtovat storno poplatky při zrušení rezervací v níže uvedených případech:

0% z ceny kurzu: méně než 35 dní před zahájením kurzu

50% z ceny kurzu: 34. - 14. dní před zahájením kurzu

100% ceny kurzu: 13. - 1. den před zahájením, v den konání, v případě nedostavení se na kurz

Přesun na jiný termín je možný nejpozději 35 dní před zahájením objednaného termínu. Tento přesun je možné provést pouze jednou.

3. Po tomto termínu a v případě, že se Klient bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

4. Poskytovatel akceptuje náhradníka, pokud bude písemně nahlášen nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu.

IV. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Poskytovatel má právo přibrat dalšího lektora k vedení kurzu, nebo pověřit vedením kurzu jiného lektora s příslušnou kvalifikací.

2. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast Klienta, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných jednání. Není možné akceptovat pouze pasivní účast bez plného zapojení.

3. V případě neúčasti Klienta na kurzu nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje Poskytovatel žádnou kompenzaci.

4.  V případě, že se Klient nemůže zúčastnit kurzu, či jeho části, ze zdravotních či hygienických důvodů, je Klient povinen nejpozději do 24 hodin poté, co se o důvodu, pro který se nezúčastní kurzu, či jeho části dozví, informovat Poskytovatele písemně, či e-mailem, a tento důvod Poskytovateli prokázat (zasláním potvrzení lékaře či hygienické stanice). V takovém případě Klient kurz či jeho zbývající část absolvuje distančně, a to následujícím způsobem:  Poskytovatel zašle Klientovi na jeho e-mailovou adresu odkaz, na kterém bude kurz či jeho zbývající část vysílán v reálném čase (tedy v čase, ve kterém bude kurz, resp. jeho jednotlivé části reálně probíhat). Poskytovatel se zavazuje odeslat Klientovi odkaz dle předchozí věty nejpozději do 2 dnů ode dne, ve kterém mu byl Klientem oznámen, resp. prokázán důvod jeho neúčasti na kurzu.

5. Každý Klient, který absolvuje celý kurz, má nárok na obdržení potvrzení o absolvování kurzu. Potvrzení Klient obdrží ihned po skončení kurzu. Pokud je kurz akreditován, bude vydán certifikát včetně uvedení informace o akreditaci u příslušného orgánu.

6. Poskytovatel je oprávněn již ohlášený termín kurzu změnit či zrušit za těchto podmínek:

            a. ve lhůtě 30 dnů před zahájením kurzu je přihlášeno méně než šest osob,

            b. v případě onemocnění lektora.

7. Oznámení o změně termínu kurzu a stanovení termínu nového nebo zrušení termínu kurzu odešle Poskytovatel neprodleně všem Klientům přihlášeným na kurz a uveřejní na webových stránkách. Klient může do tří dnů od změny termínu od smlouvy odstoupit a přihlásit se na jiný termín kurzu nebo požádat o vrácení již uhrazené částky. V případě zrušení kurzu Poskytovatel uhrazenou částku vrátí. Poskytovatel nenese odpovědnost za Klientem uhrazené cestovní náklady či náklady sjednaného ubytování.

V. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

1. Platbu za služby lze provést:

 • bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, platební informace budou klientovi zaslány ve faktuře / zálohové faktuře na jeho emailovou adresu,
 • platební kartou (poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.)
  • Platba kartou je nejpoužívanější platební metoda. Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro. Průběh platby kartou je znázorněn zde >>
  • Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.:
   ComGate Payments, a.s.
   Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
   E-mail: platby-podpora@comgate.cz
   Tel: +420 228 224 267
 • hotově v místě sídla Poskytovatele nebo v místě, kde je služba vykonávána (pouze v případě 1denních kurzů).

2. Po obdržení požadované peněžní částky zašle Poskytovatel Klientovi e-mailové oznámení o přijetí platby.

3. Daňový doklad zašle Poskytovatel Klientovi po skončení 1. dne kurzu e-mailem.

4. Shora uvedený postup se přiměřeně použije i v případě, kdy za Klienta hradí tuto platbu jeho zaměstnavatel.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě, že Klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu či lektorů nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu, má Poskytovatel právo od smlouvy uzavřené s tímto Klientem odstoupit. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení uhrazené ceny. Současně tím není dotčena případná povinnost takového Klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

VII. DORUČOVÁNÍ STRANÁM, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

1. Veškerá písemná komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.

2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím Poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy nebo na sdělené kontaktní adresy.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má Klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy Klient odeslal svou objednávku Poskytovateli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil).

2. Odstoupí-li Klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od Klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.

3. V případě, že bylo před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti Klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci Klient od této smlouvy odstoupit.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

5. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.

2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

3. Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů, jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele a podléhají autorskoprávní ochraně.

4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. září 2020.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBINÁŘŮ | ON-LINE KURZŮ

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění vydává Ing. Kateřina Bělková, Na pěšinách 96/29, 18200 Praha - Kobylisy, IČ 74469223 (dále jen „Poskytovatel“).

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Poskytovatelem služeb on-line kurzů serveru katerinabelkova.cz | skolamediace.cz je Ing. Kateřina Bělková, Na pěšinách 96/29, 18200 Praha – Kobylisy, IČ 74469223 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele.

2. PŘEDMĚT SLUŽBY
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k datovému video streamingu předpřipravených video lekcí a doprovodných souborů ve formátu PDF a Excel uložených na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line kurz“) v rozsahu bodu 3.1.

2.2. Videa poskytována v rámci on-line kurzu jsou dostupná pouze ve formě on-line streamingu dat ze serveru katerinabelkova.cz | skolamediace.cz. Pro sledování on-line kurzu je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. On-line kurz není dostupný na médiích typu DVD, memorystick ani jej nejde stahovat do počítače pro pozdější sledování bez připojení k Internetu.

3. ROZSAH SLUŽBY
3.1. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu Poskytovatele po dobu 365ti kalendářních dnů od zprovoznění přístupu Poskytovatelem (není-li v nabídce kurzu uvedeno jinak).

3.2 Po uplynutí lhůty definované v bodě 3.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k on-line kurzu. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mailovou adresu mediacnikancelar@katerinabelkova.cz.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
4.1. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu v časovém rozsahu definovaném článkem 3.

4.2. Uživatel se musí registrovat do členské sekce Poskytovatele. Registrace v členské sekci je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k webináři | on-line kurzu.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 6 – Ochrana autorských práv.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
5.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 5 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzovného od Uživatele na svůj účet.

5.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 6 těchto podmínek.

5.3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu v následujících případech:

·       Jakékoliv video v rámci on-line kurzu je Uživatelem přehráno více než 20x.

·       Jakékoliv video v rámci on-line kurzu je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

·        Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video pocházející z on-line kurzu Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

·        Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí v rámci on-line kurzu.

5.4. V případě nedostupnosti on-line kurzu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl on-line kurz dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k on-line kurzu přistupovat, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
6.1. On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

6.2. Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného za on-line kurz s tím, že přístup a přehrávání on-line kurzu není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k on-line kurzu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání videa použito.

6.3. Uživatel souhlasí s tím, že každé přehrávané video v rámci on-line kurzu je personalizované jménem Uživatele. To je zobrazeno v obrazu coby skoro neviditelný vodoznak a současně jako viditelná identifikace v pravém horním rohu videa. Součástí on-line kurzu je i několik dalších personalizovaných prvků zcela skrytých v obrazu. Všechny zmíněné prvky jsou nedílnou součástí on-line kurzu a v případě neoprávněného šíření on-line kurzu mimo stránky Poskytovatele budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

6.4. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

6.5. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

6.6. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do členské sekce, skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

6.5. Ochrana autorských práv se vztahuje také na přílohy k jednotlivým kapitolám on-line kurzu (ve formátu PDF a XLS, atd.). Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

7. PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUZE K ON-LINE KURZU
7.1. Součástí on-line kurzu může být uzavřená diskuse, je-li to zmíněno v nabídce on-line kurzu.

7.2. Je-li k on-line kurzu poskytován přístup do uzavřené diskuse, řídí se podmínky diskuze obecnými podmínkami diskuze.

7.3. Uživatel má právo na přístup do diskuze po dobu platnosti služby definované v bodě 3.1.

7.4. V případě porušení pravidla diskuze definované v bodě 7.2. má právo Poskytovatel kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze k on-line kurzu.

7.5. Je-li v rámci služby on-line kurzu provozováno uzavřené diskuzní fórum, vyhrazuje si Poskytovatel právo smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

7.6. Je-li v rámci služby on-line kurzu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

8. USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE
8.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nikoliv pro potřeby firemní).

8.2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

8.3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Poskytovatel, jako správce osobních údajů, zpracovává v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresa, sídlo, e-mail, telefon (dále jen „Osobní údaje“). Poskytovatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, a dále pověření zpracovatelé, kterými jsou:

·       Smluvně pověřené subjekty, které se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů.

·       Smluvně pověřené subjekty, zajišťující vedení účetnictví.

·       Smluvně pověřené subjekty, které pro nás zajišťují technický provoz serveru.

·       Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

9.2. Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona – je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

9.3. Na e-mailovou adresu vám budou Poskytovatelem zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v patičce e-mailu – odhlásit.

9.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

·       požadovat po Poskytovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

·       požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího,

·       obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

10.2. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům.

10.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

10.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu). Kontaktní adresa Poskytovatele: mediacnikancelar@katerinabelkova.cz.

10.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 30.9.2020.