PRVNÍ SETKÁNÍ SE ZAPSANÝM MEDIÁTOREM

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

"Soud nebo  OSPOD vám může nařídít tzv. první setkání se zapsaným mediátorem"

  • v průběhu prvního setkání se zapsaným mediátorem získáte informace o tom, co je mediace, jak mediace probíhá a jak vám může pomoci
  • dozvíte se zásady a principy mediace (dobrovolnost, důvěrnost, mlčenlivost)
  • mediátor je povinen podle zákona o mediaci zachovávat absolutní mlčenlivost už v průběhu prvního setkání

"Vaše účast na nařízeném prvním setkání se zapsaným mediátorem je předpokladem pro přiznání plné výše náhrady nákladů řízení"

Co je dobré vědět nežli přijdete na nařízené první setkání

Kdo má povinnost kontaktovat ustanoveného zapsaného mediátora?

Jako účastník řízení byste měl kontaktovat neodkladně od doručení usnesení ustanoveného zapsaného mediátora. Někdy můžete mít ve svém usnesení i konkrétní maximální lhůtu k jeho kontaktování.

Jak dlouho trvá nařízené první setkání se zapsaným mediátorem?

Trvání nařízeného prvního setkání může být maximálně do 3 hodin pro všechny účastníky řízení. Běžně tato doba bývá, ale kratší, jedná se o informativní a motivační schůzku, kde se seznámíte s procesem mediace, rolí mediátora a osobou ustanoveného mediátora. Může se klidně stát, že s případným budoucím dobrovolným procesem mediace souhlasíte, ale zvolíte si úplně jiného mediátora, na což máte plné právo. Doporučujeme vám vyhradit si alespoň 3 hodiny tak, abyste mohli v případě pozitivního rozhodnutí se (všech účastníků), volně pokračovat mediací samotnou.

Kolik zaplatím za nařízené první setkání?

cena za každou započatou hodinu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem je 400,-Kč a je hrazena rovným dílem počtů stran. Po zahájení mediace (tj. po uzavření smlouvy o provedení mediace) je hrazena smluvní cena za každou započatou hodinu, hrazena rovným dílem, nedohodnou-li se strany jinak.

Jsem účastník osvobozený od soudních poplatků?

Za účastníka osvobozeného od soudních poplatků hradí podle § 140 odst. 3 o.s.ř. odměnu zapsanému mediátorovi za nařízené první setkání stát.

Musím osobně přijít na nařízené první setkání se zapsaným mediátorem?

Jako účastník nařízeného mediačního setkání se musíte OSOBNĚ dostavit na toto jednání. Spoluúčast vašeho právního zástupce je možná, ale nelze jím zcela nahradit vaši účast.

Jaký je výsledek nařízeného prvního setkání?

Na konci nařízeného prvního setkání se účastníci dohodnou zda-li chtějí pokračovat mediací, či nikoliv. V obou případech jim zapsaný mediátor vystaví tzv. potvrzení "o účasti se zapsaným mediátorem" (tím je splněna povinnost dána soudem případně OSPODem). Dohodnete-li se vaši věc řešit mediací, společně s mediátorem projdete návrh smlouvy o provedení mediace, který si následně odsouhlasíte a podepíšete. Tím může vlastní mediace začít.

Promlčecí lhůta

Zahájením mediace se staví promlčecí lhůty, které mohou mít strany k uplatnění svých práv u soudu.

Kontaktujte svého zapsaného mediátora