PRŮBĚH MEDIACE

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Uvažujete o mediaci a nevíte, co od toho očekávat? Odpovědi naleznete v následujících řádcích.

Pro domluvení konzultace / mediace nás kontaktujte nejlépe emailem, případně telefonicky. Sdělte nám prosím kontakt na všechny strany, které se budou mediace účastnit.

"O mediaci můžete požádat sami nebo vám může být nařízena prostřednictvím soudu či OSPOD tzv. první setkání s mediátorem"

Následně Vám bude nabídnut termín konzultace / mediace, který pro vás bude rezervován 48 hodin.

Na tomto setkání s vámi mediátor probere nejen celkově vaši situaci, ale vysvětlí Vám také:

dobrovolnost mediace

Dobrovolné je nejen rozhodnutí stran o vstoupení do mediace, ale také to, zda v mediaci setrvají. Účastníci mediace mohou kdykoliv mediaci přerušit či ukončit.

principy mediace

NESTRANNOST – mediátor je vždy nezaujatý a nestranný. VYVÁŽENOST – mediátor rovnoměrně zapojuje strany do procesu řešení. NEUTRALITA – mediátor respektuje postoje a návrhy stran a neprosazuje svoje vlastní. NEZÁVISLOST – mediátor není finančně, psychicky nebo vztahově propojen se žádnou stranou.

pravidla mediace

Mediátor je zodpovědný za průběh mediace a účastníci za výsledek, ke kterému Vás zkušený mediátor dovede. Na začátku mediace mluví vždy každá strana k mediátorovi zvlášť a v této fázi je důležité neskákat si do řeči a respektovat čas druhé strany. Pro průběh mediace je velice důležité dodržovat pravidla slušného chování.

důvěrnost | mlčenlivost mediátora a mlčenlivost Vaše

Mediátor je vázán mlčenlivostí, veškeré informace, které zazní v průběhu mediace, jsou důvěrné, stejně tak všechny písemnosti týkající se mediace. Zprostit mlčenlivosti mohou mediátora pouze všechny strany konfliktu. Strany se zavazují mlčenlivostí ujednáním ve smlouvě o provedení mediace, například pod sankcí smluvní pokuty.

délka mediačního setkání

Délka mediačního setkání bývá obvykle 3 hodiny. Bývá obvyklé, že po absolvování konzultace s mediátorem a podepsání smlouvy o provedení mediace, ihned navazuje mediační setkání. Proto si prosím vyhraďte dostatek nerušeného času.

cena mediačního setkání

pro více informací o ceně za započatou hodinu mediace se informujte na stránce "Ceník".

mediační dohoda

Písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

Rozhodnete-li se vaši věc řešit institutem mediace, bude s vámi následně sepsaná tzv. smlouva o provedení mediace. Po podpisu smlouvy následuje samotná mediace.

"Mediátor je povinen podle zákona o mediaci zachovávat absolutní mlčenlivost"

Cena mediace je rozdělena rovným dílem mezi zúčastněné strany.

V rámci samotné mediace dostane každá strana prostor se nerušeně vyjádřit (první dostane prostor ten, kdo mediaci inicioval). Nezávislý pohled a unikátní techniky mediátora vám pomohou najít nová řešení přijatelná pro všechny strany.

"Zahájením mediace se staví promlčecí lhůty, které mohou mít strany k uplatnění svých práv u soudu"

Délka a četnost sezení s mediátorem záleží na komplikovanosti případu. Obvyklá délka sezení jsou 3 hodiny. Počet mediačních setkání se odvíjí od složitosti a komplexnosti vašeho případu. Bývá obvyklé, že v naší mediační kanceláři dochází přibližně v 1/2 případů k úspěšné mediační dohodě už na prvním mediačním setkání. Celková úspešnost mediačních dohod v naší kanceláři je až 90%.

Výstupem mediace je tzv. mediační dohoda, kterou odsouhlasí a podepíšou všechny strany.