MEDIACE

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

"Mediace hledá nejlepší možná řešení pro obě strany, kterého lze reálně dosáhnout"

Mediace je

specifický, velmi efektivní způsob řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda všech zúčastněných stran.

Mediaci provádí nestranný a nezávislý mediátor, který svými odbornými dovednostmi pomáhá stranám hledat praktická a reálná řešení problému, usnadňuje vzájemnou komunikaci a vede strany k vytvoření dohody přijatelné pro všechny.

Mediace

Terapie je

dobrovolný způsob řešení situací (nejen konfliktů). Terapie je zaměřena na vyjasnění krize, rozbor minulých situací a nastavení budoucího uspořádání. Cílem terapie je blaho a prospěch klientů, o dohodě se nejedná, je však možné dosáhnout dílčích dohod. Terapie může být nařízena soudem v trvání dle uvážení soudu. Setkání jsou obvykle hodinová, klienti se terapií účastní po dobu několika měsíců. V terapii nejsou podstatné právní aspekty situace.

"O mediaci můžete požádat sami nebo vám může být nařízena prostřednictvím soudu či OSPOD tzv. první setkání se zapsaným mediátorem."

V čem vám může mediace pomoci?

 • konflikty v běžném životě (rodinné spory, sousedské vztahy, dědická řízení, občanskoprávní spory, pracovní spory, konfliktní vztahy)
 • konflikty na pracovišti (mezi zaměstnanci, týmy, odděleními, podřízenými, nadřízenými, vztahy na pracovišti)
 • konflikty v obchodních vztazích /vztahy mezi obchodními partnery, dodavateli a odběrateli, pojistné spory, finanční spory, kompenzace mezi obchodními partnery)
 • jakékoliv jiné spory, problémy a konflikty mezi lidmi

Výhody mediace

 • je výrazně levnější než soudní řízení
 • klade důraz na budoucnost a budování společného soužití
 • je dobrovolná, důvěrná a rychlá
 • umožní stranám rozhodovat se samostatně, autonomně a kompetentně
 • pracuje s emocemi, které k životu a konfliktu patří
 • uchovává soukromí stran a sdílení informací
 • vede účastníky od negativních zážitků, které konflikt vyvolal, ke společnému řešení a jednání

Principy mediace

 • nestrannost, neutralita, důvěrnost, mlčenlivost a nezaujatost mediátora
 • vyváženost a zapojení stran do procesu řešení sporu

Délka mediace

 • jedno mediační setkání trvá v průměru 3 hodiny. Počet setkání je na rozhodnutí a potřebě stran.